Dokument o Ochronie Prywatności

1.

Zakres

W zakres Dokumentu o Ochronie Prywatności wchodzą wszystkie dane osobowe, które ulegają przetwarzaniu, zgodnie z wymaganiami RODO

2.

Odpowiedzialności

2.1

Światowy Uniwersytet Duchowy Brahma Kumaris w Polsce (zwany dalej Uniwersytetem BK w Polsce) będąc Administratorem Danych, jest odpowiedzialny za zapewnienie, że Dokument o Prywatności Danych jest dostępny dla zainteresowanych, przed zbieraniem i przetwarzaniem ich danych osobowych przez Uniwersytet BK w Polsce.

2.2

Wszyscy członkowie Uniwersytetu BK w Polsce, którzy mają kontakt z osobą, której dane dotyczą, są odpowiedzialni za to, żeby zapewnić zapoznanie się osoby, której dane dotyczą, z Dokumentem o Ochronie Prywatności oraz zebranie jej zgody na przetwarzanie danych.

3

Dokument o Ochronie Prywatności

3.1

Kim jesteśmy?

Uniwersytet BK w Polsce naucza medytacji Radża Jogi jako sposobu na doświadczenie spokoju umysłu i pozytywnego podejścia do życia.

Uniwersytet BK w Polsce umożliwia ludziom ze wszystkich religii i kultur zgłębienie swojej duchowości i zdobycie umiejętności refleksji oraz medytacji Radża Jogi, co pomaga rozwinąć wewnętrzny spokój, jasne myślenie i dobre samopoczucie.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Uniwersytet BK w Polsce można kontaktować się w następujący sposób:

Światowy Uniwersytet Duchowy Brahma Kumaris w Polsce

ul. Smolna 11 m. 8A

Warszawa 00-375

nco@pl.brahmakumaris.org

tel.: 508184108

Dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy, są następujące:

Informacje osobowe

Otrzymane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Dane specjalnej kategorii

Otrzymane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe, które zbieramy, będą używane do jednego lub kilku poniższych celów:

 • organizowania wydarzeń takich jak: seminaria, warsztaty, kursy, retreaty, treningi, spotkania;

 • bieżącego informowania osób, których dane dotyczą, o wydarzeniach (na przykład przez gazetki, ulotki, informacje wysyłane e-mailem);

 • spełniania prawnych zobowiązań Administratora, takich jak: regulacje BHP, regulacje finansowe, prawo imigracyjne, prawo ochrony dzieci, wymagania dotyczące spadków, dla celów ubezpieczeniowych;

 • organizowania wyjazdów;

 • wymagań związanych z obsługą systemów komputerowych;

 • działań promocyjnych;

 • koordynacji działań ochotników, członków Uniwersytetu BK w Polsce.

Przetwarzanie danych przez Uniwersytet BK w Polsce wynika przynajmniej z jednego z poniższych:

 • z konieczności wypełniania prawnych zobowiązań przez Administratora;

 • gdy osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę w jednym lub kilku konkretnych celach;

 • ochrony dobra osoby, której dane dotyczą;

 • specjalnej ochrony danych w odniesieniu do dzieci i osób wymagających szczególnej opieki.

Specjalna kategoria danych osobowych:

 • zdrowie, żeby zadbać o specjalne potrzeby gości / uczestników, rodzaj diety lub inne informacje zdrowotne przetwarzane ważne dla dobra osoby, której dane dotyczą;

 • styl życia (przy wizycie w duchowej siedzibie w Indiach).

3.2

Zgoda

Zgadzając się z tym Dokumentem o Ochronie Prywatności, udzielają nam Państwo pozwolenia na przetwarzanie swoich danych osobowych i danych specjalnej kategorii, w szczególności w celach takich, jak określono powyżej, Uniwersytet BK w Polsce wymaga zgody na przetwarzanie obu rodzajów danych osobowych i obie muszą być jednoznaczne wyrażone. W przypadku wymogu danych o specjalnej kategorii zawsze zostanie przekazana informacja, dlaczego i w jaki sposób te dane zostaną wykorzystane.

Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili, poprzez poinformowanie zespołu Uniwersytetu BK w Polsce, wysyłając odpowiednią prośbę, na adres e-mailowy: nco@pl.brahmakumaris.org.

3.3

Ujawnienie Danych

Uniwersytet BK w Polsce przekaże Państwa dane osobowe trzeciej stronie lub prześle je do organizacji zrzeszonych w innych krajach, w lub poza Unią Europejską, jedynie za Państwa zgodą lub w przypadku zastosowania wymagań prawnych określonych w RODO.

Organizacje w Unii Europejskiej i poza Unią Europejską

Przy zastosowaniu wymaganych środków bezpieczeństwa chroniących dane osobowe

Uniwersytet BK w Polsce jest częścią światowej sieci organizacji działających w ponad 100 krajach, niektóre dane mogą zostać przekazane w ramach sieci Brahma Kumaris.

 • Kodowanie przesyłanych danych osobowych, używając odpowiednich rozwiązań szyfrowych.

 • Poświadczenie, autoryzacja i audyt dostępu do danych i ich przetrzymywania.

 • Porozumienie z niezależnymi organizacjami Brahma Kumaris w krajach poza UE.

3.4

3.5

Okres przechowywania danych

Uniwersytet BK w Polsce przetwarza dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to potrzebne, zgodnie z wymaganiami RODO. Po otrzymaniu informacji e-mailem o wycofaniu zgody na bycie informowanym przez Uniwersytet BK w Polsce dane zostają usunięte.

Dane specjalnej kategorii są przetwarzane 1 rok od daty wydarzenia.

Dane związane z programami jednorazowymi są usuwane od razu, po zakończeniu danego wydarzenia.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W każdej chwili, gdy Uniwersytet BK w Polsce posiada lub przetwarza dane osobowe, osoba, której te dane dotyczą, ma następujące prawa:

 • Prawo dostępu ? ma prawo zażądać kopii informacji, które są przetrzymywane i dotyczą jego osoby.

 • Prawo do sprostowania ? ma prawo do skorygowania swoich danych, które Uniwersytet BK w Polsce przetrzymuje, a które są niedokładne lub niepełne.

 • Prawo do bycia zapomnianym ? ma prawo do zażądania usunięcia swoich danych z zapisów Uniwersytetu BK w Polsce.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania ?w pewnych przypadkach ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych.

 • Prawo przenoszenia ? ma prawo do zażądania przeniesienia danych przetrzymywanych przez Uniwersytet BK w Polsce do innej organizacji.

 • Prawo do sprzeciwienia się ? ma prawo do sprzeciwienia się konkretnym rodzajom przetwarzania danych, na przykład w marketing bezpośrednim.

 • Prawo do sprzeciwienia się automatycznemu przetwarzaniu, włączając w to profilowanie ? ma prawo do sprzeciwienia się automatycznemu przetwarzaniu lub profilowaniu.

 • Prawo do sądowego przeglądu: w przypadku, gdy Uniwersytet BK w Polsce odmówi żądaniu w ramach przysługujących praw dostępu, zostanie przedstawiona przyczyna tego. Istnieje wtedy prawo wniesienia skargi tak, jak jest to określone w punkcie 3.5 poniżej.

Wszystkie powyższe żądania zostaną przekazane innej organizacji, w przypadku zaangażowania jej (jak opisane w p. 3.3 powyżej) w przetwarzanie danych osobowych.

3.5

Skargi

W przypadku, gdy występuje chęć złożenia skargi wobec sposobu przetwarzania danych osobowych przez Uniwersytet BK w Polsce lub inne organizacje, jak opisane w p. 3.3, czy też sposobu zajęcia się określoną skargą, osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożenia skargi bezpośrednio u organu nadzoru oraz w zespole Uniwersytetu BK w Polsce.

Organ Nadzoru

Administrator

(w Uniwersytecie BK w Polsce)

Nazwa

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zarząd Uniwersytetu Brahma Kumaris

Ulica

ul. Stawki 2 

ul. Smolna 11 m 8A

Kod i miasto

00-193 Warszawa

00-375 Warszawa

E-mail:

za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na platformie biznes.gov.pl. 

nco@pl.brahmakumaris.org

Telefon / fax:

tel. 606-950-000

fax. 22 531 03 01

tel.: 508184108

3.6

W jakich okolicznościach Uniwersytet BK w Polsce może się z Państwem skontaktować?

Naszym celem jest informowanie osób zainteresowanych. Informacje, które są uzyskiwane, objęte są szczegółowymi procedurami mającymi na celu zminimalizowanie ryzyka ujawnienia, czy przedostania się danych do osób nieupoważnionych.

3.7

Czy można dowiedzieć się jakie dane osobowe są przetrzymywane przez Uniwersytet BK w Polsce w przypadku konkretnej osoby?

Uniwersytet BK w Polsce, na osobiste żądanie, może udzielić informacji o danych, które są przetrzymywane i przetwarzane. Jeśli Uniwersytet BK w Polsce przechowuje dane osobowe, osoba, której to dotyczy, może złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych zgodnie z RODO.

3.8

Jaki dokument tożsamości potrzebny jest, żeby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych?

W celu otrzymania danych osobowych przechowywanych przez Uniwersytet BK w Polsce wymagany jest jeden lub kilka z następujących dokumentów tożsamości: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, inny ważny dokument ze zdjęciem, adres zamieszkania.